modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Skapa en stark företagskultur i start-up bolaget

Snabbt tempo, hög risk och innovation är några saker som karaktäriserar start-up bolag, även kallade startups. Som grundare av en startup är det mycket du behöver tänka på. Att anställa rätt kompetens och snabbt få dem att jobba mot samma mål är avgörande för att lyckas. En stark företagskultur gör det möjligt även för nystartade bolag att skapa gemenskap och motivation.

Vad är företagskultur?

Företagskulturen kan lite förenklat beskrivas som oskrivna regler för de anställda internt och externt i ett specifikt bolag. Det är en form av ledstjärna som ger bolaget en riktning. Den grundar sig i företagets affärsidé och vision och är nödvändig för att bolaget ska utvecklas. Företagskulturen kan successivt växa fram av sig själv, men för bästa resultat bör den skapas och utvecklas med specifika mål. Det går nämligen att forma och utveckla bolagets företagskultur med extern hjälp från aktörer som Self Leaders. Via workshops och självledarskapsprogram kan företagets kultur skapas utifrån ledningen och medarbetarnas värderingar.

De oskrivna reglerna är en form av antaganden om vad som är det korrekta sättet att agera inom bolaget. Det är särskilt användbart för start-up bolag som befinner sig i en tillväxtfas med snabba förändringar och vid nyrekryteringar. När kulturen på företaget är stark blir det lättare för nyanställda att finna sig till rätta och börja arbeta utifrån det gemensamma målet. Det gör det även lättare att anställa nya medarbetare eftersom det är möjligt att se under intervjun om personen passar inom företagets kultur.

Med en tydlig kultur får alla medarbetare ett tydligare mål

Med hjälp av en stark, tydlig och hållbar företagskultur blir det lättare att uppnå tillväxt. Många anställda känner sig motiverade på arbetsplatser där det förekommer tydliga värderingar och riktlinjer. Tydliga värderingar gör det oftare roligare att jobba eftersom det ger en känsla av gemenskap. Det skapar förutsättningar för trivsel som i sin tur skapar högpresterande medarbetare. En stark företagskultur är således en viktig grundsten i ett väl fungerande start-up-bolag som vill främja arbetsvilja, kreativitet och tillväxt.

Utgå från start-up bolagets värdegrund

Alla bolag har en företagskultur som utgörs av oskrivna regler. Genom att skriva ner och formulera en värdegrund tar du som entreprenör ett viktigt steg mot att skapa en medveten företagskultur som hjälper medarbetare och bolaget att utvecklas i rätt riktning.